फोटो
जापान बसाईं


फोटो
फ्रेड लुकसको क्यामेराबाट


फोटो
फ्रान्स पीटेर्सको क्यामेराबाट


फोटो
अम्बर टुर्नामेन्ट (फ्रेड लुकस)
फोटो
अम्बर टुर्नामेन्ट (विभिन्न)
भिडियो
अनिश अम्बरको बारेमा
फोटो
सौजन्य: Chessvibes